Ligfietsen/Trikes/Velomobielen in prijs verlaagd

2010-lwa 2218

Algemene voorwaarden

Algemene huur-, leverings- en betalingsvoorwaarden van:

Ligfietswinkel Amsterdam
Schellingweg 13 B
1507 DR ZAANDAM

Inschrijfnummer K.v.K. te Amsterdam : 33295659ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

1.       Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop/verkoop danwel huur/verhuur en tot het verrichten van diensten, zoals onderhoud en reparatie van Ligfietswinkel Amsterdam geves­tigd te Amsterdam, hierna te noemen “de gebruiker”.

2.       De opdrachtgever c.q. koper zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”.

3.       Anders luidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeen­gekomen.

4.       Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.

5.       Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijk­heid van de overige bepalingen onverlet.


ARTIKEL 2: OVEREENKOMSTEN

1.       Overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden en/of overeenkomsten van koop en verkoop en/of overeenkomsten van huur en verhuur worden eerst door schriftelijke bevestiging van de gebruiker bindend.

2.       Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door de gebruiker bindend.


ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN

1.       Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van de gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, heeft de gebruiker het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.       Getoonde en/of verstrekte brochures, tekeningen, ontwerpen, modellen, afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, prospec­tussen, catalo­gi, maat- en gewichtsopga­ven, kleine gege­vens en promotiemateriaal e.d., alsmede andere door de gebruiker verstrekte gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3.       A.   Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijziging wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen en dergelijke, is de gebruiker gerechtigd deze verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door de gebruiker worden uitgegeven, al dan niet ten gevolge van prijswijzigingen bij toeleveranciers van de gebruiker, en in werking treden, dan is de gebruiker gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen.

B.    Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen zoals hiervoor in dit artikel vermeld, binnen een kortere termijn dan 3 maanden, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.


ARTIKEL 4: INSCHAKELING DERDEN

De gebruiker is bevoegd ter uitvoering van hetgeen is overeenge­komen derden in te schakelen.


ARTIKEL 5: LEVERING/VERRICHTE WERKZAAMHEDEN

1.       Opgegeven levertijden en termijnen waarbinnen werk­zaam­he­den moeten zijn verricht en/of zaken moeten zijn geleverd kunnen nimmer worden beschouwd als fatale ter­mijn, tenzij uitdrukkelijk anders is over­eenge­ko­men. Bij niet-tijdige levering c.q. beëindiging van de werkzaamheden dient de gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

2.       Bij levering c.q. het verrichten van werkzaamheden in gedeelten wordt elke fase als een afzon­derlijke transactie beschouwd.

3.       Levering geschiedt ter vestigingsplaats van de gebruiker, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment dat de gebruiker de wederpartij heeft medegedeeld dat de zaak gereed staat.

4.       Het risico van zaken die zich vanwege te verrichten diensten onder het beheer van de gebruiker bevinden, blijft bij de wederpartij berusten. De wederpartij is verplicht de zaak adequaat verzekerd te hebben en te houden gedurende de tijd dat de zaak zich onder het beheer van de gebruiker bevindt.

5.       Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpar­tij te leveren dan wel de te verrichten werkzaamheden uit te voeren, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt de gebruiker zich het recht voor de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. De gebruiker stelt de wederpartij schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en/of de belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de wederpartij de gebruiker in staat moet stellen de werkzaamheden te hervatten en/of de zaken te leveren.

6.       Indien de wederpartij ook na verloop van de door de gebruiker gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij door het enkele verloop van 1 (één) maand, gerekend vanaf de datum van opslag c.q. belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, in verzuim en heeft de gebruiker het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en interesten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

7.       Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen c.q. bedongen prijs, alsmede eventuele opslagkosten en/of andere kosten, te voldoen onverlet.

8.       De gebruiker is bevoegd om ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij vooruitbeta­ling of zekerheid van hem te verlangen alvorens tot levering over te gaan en/of met de werkzaamheden een aanvang te maken.

ARTIKEL 6: VOORTGANG, UITVOERING WERKZAAMHEDEN

1.       De gebruiker kan niet eerder verplicht worden met de uitvoering van werkzaamheden c.q. de levering te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de eventueel overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen.

2.       Wanneer de leveringen of werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van de gebruiker niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden en/of indien de wederpartij in gebreke blijft met betrekking tot de nakoming van de verplichtingen genoemd in het vorige artikel, is de gebruiker gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten, waaronder begrepen gederfd arbeidsloon en voorrijkosten, en schade aan de wederpar­tij in rekening te brengen.

3.       Indien tijdens de uitvoering van de door de gebruiker aangenomen werkzaamheden blijkt, dat deze onuitvoerbaar zijn, hetzij ten gevolge van de aan de gebruiker niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, heeft de gebruiker het recht te vorderen dat de aan de gebruiker verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uit­voering van de werkzaamheden mogelijk wordt, behoudens wanneer het­zelve ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. De gebruiker heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door de gebruiker verrichte werkzaamheden.

4.       Alle onkosten welke door de gebruiker worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij schriftelijk anders is overeenge­komen.


ARTIKEL 7: BIJZONDERE BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP DE HUUR EN VERHUUR VAN FIETSEN

1.       De gebruiker verbindt zich tegenover de wederpartij het in de onderliggende huurovereenkomst nader omschreven gehuurde aan de wederpartij in huur af te staan gelijk de wederpartij zich verbindt het gehuurde in huur te aanvaar­den.

2.       De huurprijs (exclusief BTW) wordt bij de wederpartij in rekening gebracht volgens hetgeen in de onderliggende huurovereenkomst is bepaald.

3.       De huur vangt aan op het tijdstip waarop het gehuurde de winkel van de gebruiker verlaat en eindigt op het tijdstip van terug­levering of terugkomst in de winkel van de gebruiker.

4.       De wederpartij heeft het recht het gehuurde vóór verhuur te inspecteren. Indien de wederpartij van dit recht geen gebruik maakt, wordt hij geacht het gehuurde in goede staat van onderhoud en ge­bruiksgereed te hebben ontvangen.

5.       De gebruiker draagt er zorg voor, dat het gehuurde voldoet aan de eventueel van toepassing zijnde wettelijke bepalin­gen.

6.       De wederpartij is verplicht het gehuurde gedurende de huur­pe­riode in goede staat te houden.

7.       Defecten aan het gehuurde alsmede schade of verlies dienen onverwijld aan de gebruiker te worden gemeld onder opgaaf van alle bijzonderheden.

8.       Herstel van schade mag alleen worden uitgevoerd door, dan wel met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en op aanwijzing van de gebruiker.

9.       De wederpartij is verplicht om na afloop van de huurperiode het gehuurde in goede staat (inclusief de aangeleverde sleutels) af te leveren.

10.   De wederpartij heeft het recht om bij teruglevering en de daarop­volgende inspectie, aanwezig te zijn. Eventuele kosten van o.m. vermissing, reinigen en herstel, die nodig zijn om het gehuurde terug te brengen in de staat zoals het door de wederpartij was ontvangen, komen voor rekening van de wederpartij.

11.   Het gehuurde blijft te allen tijde eigendom van de gebruiker. Het is de wederpartij niet toegestaan derden op het gehuurde enig recht te verstrekken. Het is de wederpartij mitsdien evenmin toegestaan het gehuurde weder te verhu­ren, onder te verhuren, dan wel al dan niet tegen betaling aan derden ten gebruike af te staan.

12.   Het is de wederpartij verboden over het gehuurde anders te beschikken dan als houder voor de gebruiker en hij dient te allen tijde te voorkomen dat bij derden de verwachting of indruk wordt gewekt dat hij tot verdere beschikking over het gehuurde bevoegd is.

13.   De gebruiker is nimmer aansprakelijk voor schade (direct en/of indirect) toege­bracht aan de wederpartij en/of derden door c.q. als gevolg van c.q. samenhangend met het gebruik van het gehuurde, ongeacht de aard van de schade.

14.   De wederpartij verklaart uitdrukkelijk de gebruiker te vrijwaren voor iedere aan­spraak ter zake van schades als bedoeld in het vorige lid van dit artikel.

15.   In het geval van extreme weersomstandigheden (ijzel, windkracht 8 e.d.) op de ingangsdatum van de huur - zulks ter beoordeling van de gebruiker - is de wederpartij in staat om de huurovereenkomst kosteloos te annuleren, onder teruggaaf van de aanbetaling.


ARTIKEL 8: RECLAMES/RETOURZENDINGEN

1.       De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken c.q. het beëindigen van de werkzaamheden tot controle ervan over te gaan. Indien zichtbare defecten, fouten, onvolkomenheden en/of gebreken e.d. worden geconstateerd, dient zulks te worden aangetekend op de vrachtbrief c.q. begeleidingsbon en onmiddellijk ter kennis van de gebruiker te worden gebracht, dan wel dient de wederpartij de gebruiker binnen 24 uur na ontvangst hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door een onmiddellijke schriftelijke bevestiging hiervan aan de gebruiker.

2.       Overige reclames, ook ter zake van verrichte werkzaamheden, dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ont­vangst van de zaken c.q. uitvoering van de werkzaamheden aan de gebruiker te worden gemeld.

3.       Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan de gebruiker is kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de uit te voeren werkzaamheden geacht goed te zijn uitgevoerd. Tevens worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de uit te voeren werkzaamheden geacht goed te zijn uitgevoerd indien de wederpartij het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen c.q. aan derden heeft geleverd.

4.       Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel, wordt ten aanzien van natuurlijke personen, die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, tevens het bepaalde in lid 9 van artikel 9 in aanmerking genomen.

5.       Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan de gebruiker is kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de uit te voeren werkzaamheden geacht goed te zijn uitgevoerd.

6.       Reclames schorten de betalingsverplichting van de weder­partij niet op.

7.       De gebruiker dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.

8.       Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van de gebruiker indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd.

9.       In alle gevallen geschiedt retourzending op een door de gebruiker te bepalen wijze. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij de gebruiker de reclame gegrond verklaart.

10.   Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of ver­werkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.

11.   In geval van terechte reclames zal de schade worden afge­wikkeld krachtens het bepaalde in artikel 9.

12.   Kleine reparaties en/of klachtenbehandeling worden tegen vergoeding van materiaal- en andere reparatiekosten, vermeerderd met € 15,00 excl. BTW onderzoeks- en beoordelingskosten, uitgevoerd.


ARTIKEL 9: AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE

1.       De gebruiker kwijt zich van zijn taak zoals van een be­drijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgscha­de, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voor zover deze aan diens grove schuld, grove na­latigheid en/of opzet is te wijten, dan wel indien uit wettelijke bepalingen van dwingend recht anders voortvloeit. Een zelfde beperking geldt ten aanzien van personeelsleden en/of andere derden die de gebruiker bij de uitoefening van zijn werkzaamheden inschakelt.

2.       Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker - uit welken hoofde ook - beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden. Voldoening aan deze garantie geldt als enige en volledige schadevergoeding.

3.       Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is de gebruiker nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door de gebruiker gesloten aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven.

4.       Indien zich in de bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruikte materialen of in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht de ge­bruiker zich die zaken - te zijner keuze - kosteloos te repareren dan wel te vervangen.

5.       De gebruiker staat in voor de gebruikelijke normale kwali­teit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.

6.       Indien de gebruiker in zijn aanbieding te leveren materiaal opneemt, baseert de gebruiker zich ten aanzien van deze materialen op de gegevens die door de fabrikant of de leverancier van de materialen aan de gebruiker zijn verstrekt, wat betreft de gedragingen en eigenschappen van deze materialen. De gebruiker is op grond van voorgaande niet aansprakelijk voor schade te dien aanzien ontstaan.

7.       A.   In alle gevallen is de termijn waarbinnen de gebruiker tot vergoeding van de vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.

B.      Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt een maximale termijn van 1 (één) jaar, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan, waarbinnen de gebruiker tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken.

8.       Zo door de gebruiker geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.

9.       In geval de wederpartij een natuurlijke persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, neemt de gebruiker de wettelijk vastgestelde garantietermijnen in acht.

10.   Garantie op eerder door derden gebruikte zaken, zoals bijvoorbeeld tweedehands-fietsen, demonstratie- en showmodellen, ruildelen en onderdelen, wordt nadrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeenkomen.

11.   De wederpartij verliest diens rechten jegens de gebruiker, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de gebrui­ker tegen iedere aanspraak van derden ter zake van vergoe­dingen van schade indien en voor zover:

A.      voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van de gebruiker strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de afgeleverde zaken door de wederpartij;

B.      voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij niet conform de door de verkoper gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld;

C.      voormelde schade is ontstaan door fouten c.q. onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan de gebruiker zijn verschaft en/of voorgeschreven;

D.      voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de wederpartij aan de gebruiker;

E.      voormelde schade is ontstaan nadat noodreparaties zijn uitgevoerd.


ARTIKEL 10: BETALING

1.       Betaling geschiedt contant bij aflevering van zaken te geschieden, tenzij partijen schriftelijk zijn overeengekomen dat er zal worden gefactureerd.

2.       Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, ook indien conform artikel 5 niet kan worden geleverd, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3.       Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 2 bedoelde termijn niet volledig is betaald:

A.      zal de wederpartij aan de gebruiker een vertragingsren­te verschul­digd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maan­den aangemerkt;

B.      zal de wederpartij na daartoe door de gebruiker te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00;

C.      heeft de gebruiker het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van ten minste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. De gebruiker zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.

4.       Ter keuze van de gebruiker kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebreke­stelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.

5.       Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsver­plichtingen heeft voldaan, is de gebruiker bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplich­tingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien de gebruiker het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.

6.       Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open­staan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

7.       A.   Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meerdere tegenvorderingen op de gebruiker heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de wederpartij surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

B.  Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.


ARTIKEL 11: EIGENDOMSVOORBEHOUD

1.       De gebruiker behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de wederpar­tij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtin­gen jegens de gebruiker heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van ver­richte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake eventuele schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.

2.       Ingeval de gebruiker een beroep doet op het eigendomsvoor­behoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbon­den, onverminderd het recht van de gebruiker vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.

3.       De wederpartij is verplicht de gebruiker terstond schrif­telijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.


ARTIKEL 12: PAND/WARRANTAGE

Tot op het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan, is de wederpartij niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen (warrantage), daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet-nakoming aan diens zijde. De gebruiker kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van de gebrui­ker op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.


ARTIKEL 13: INRUIL/INKOOP

1.       Wanneer bij aankoop van een zaak tevens een zaak van de wederpartij wordt ingeruild, blijft de in te ruilen zaak voor rekening en risico van de wederpartij tot op het moment van aflevering. De wederpartij is aansprakelijk voor kosten van onderhoud, schades, verlies en waardevermindering. De gebruiker is niet gebonden aan de overeengekomen inruilprijs indien de feitelijke aflevering op een later tijdstip valt dan de bij benadering aangegeven levertijd. In dat geval kan een tussen partijen vooraf overeengekomen percentage bij wijze van afschrijving op de inruil- / inkoopprijs worden gehanteerd.

2.       De wederpartij garandeert dat de door hem in te ruilen zaak vrij is van rechten en aanspraken van derden, schadevrij is, en in deugdelijke en verkeersveilige staat verkeert.

3.       De wederpartij is verplicht de gebruiker alle relevante informatie met betrekking tot de in te ruilen zaak te verstrekken, waarvan hij vermoedt dan wel behoort te weten dat deze van belang is voor de gebruiker.

4.       De feitelijke inruil ontslaat de wederpartij niet van zijn verplichtingen als genoemd in dit artikel.


ARTIKEL 14: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en de gebruiker gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele­ of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedel­schuld erkent.


ARTIKEL 15: OVERMACHT

1.       Ingeval nakoming van datgene waartoe de gebruiker krach­tens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehou­den niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toere­kenbare niet-nakoming aan de zijde van de gebruiker, en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van de gebruiker, is de gebruiker gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehou­den. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment te voldoen.

2.       Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toere­kenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstan­digheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfssto­ringen door brand, ongeval of andere voorvallen; natuur­verschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij de gebruiker, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

3.       Ingeval de wederpartij op enigerlei wijze tegenover de gebruiker in gebreke mocht blijven prompt aan zijn ver­plichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van de wederpar­tij, wordt al hetgeen door hem uit hoofde van enigerlei contact aan de gebruiker verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar.


ARTIKEL 16: ANNULERING EN ONTBINDING

1.       Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk indien de gebruiker daarin toestemt.

2.       Bij annulering van overeenkomsten van huur/verhuur is de wederpartij aan de gebruiker een vergoe­ding verschuldigd van:

A.      bij annulering tot 1 maand voor de ingangsdatum 10% van de overeengekomen prijs;

B.      bij annulering tot 2 weken voor de ingangsdatum 20% van de overeengekomen prijs;

C.      bij annulering tot 1 week voor de ingangsdatum 40% van de overeengekomen prijs;

D.      bij annulering vanaf 1 week voor de ingangsdatum tot aan de dag van de ingangsdatum 80% van de overeengekomen prijs;

E.      bij annulering op de dag van de ingangsdatum zelf 100% van de overeengekomen prijs.

3.       Bij annulering van alle andere met de gebruiker aangegane overeenkomsten, is de wederpartij aan de gebruiker, naast vergoe­ding van ten minste 30% van de afgesproken prijs danwel alle schade die de gebruiker ten gevolge van de annulering lijdt, verplicht tot afname van reeds bestelde zaken, alsdan niet be- of verwerkt, tegen betaling van de kostprijs.

4.       De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart de gebruiker ter zake. Een en ander onverminderd het recht van de gebruiker de werkelijk geleden schade te vorderen.

5.       De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van annulering en vrijwaart de gebruiker ter zake.

6.       Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.


ARTIKEL 17: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

1.       Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepas­sing. De geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.

2.       Eventuele geschillen zullen worden berecht door een be­voeg­de Nederlandse rechter, zij het dat de gebruiker de be­voegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de gebruiker is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.

3.       Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat binnen 1 (één) maand nadat de gebruiker aan de wederpartij kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de wederpartij kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wette­lijk bevoegde rechter.